Молитва православная к богородице за мужа, чтобы муж любил

Святы́м мученикам Гу́рию, Само́ну и Ави́ву1

Молитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любил

О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и презре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́м мученикам Адриа́ну и Ната́лии2

Молитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любил

О, свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми (имена), и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веков. Ами́нь.

Святы́м Петру́ и Февро́нии Му́ромским3

Молитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любил

О, уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Спору́чница гре́шных»4

Молитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любил

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия, но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з, гре́шный, прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О, Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми́ ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га Ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й, е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стину бо не́сть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́ и, Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́, заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́, скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́, окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́; я́ко да и а́з со все́ми, получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Взыска́ние поги́бших»5

Молитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любил

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х.

Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́.

Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих.

Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою.

Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Феодоровская»6

Молитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любил

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю: бу́ди мне́ Ма́ти и Наде́жде, Покро́в и По́мощь и Заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Смоленская» («Одиги́трия»)

Молитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любил

О, пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы»7

Молитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любил

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и земли́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша к Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́; не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х; градоправи́телем му́дрость и си́лу; судия́м пра́вду и нелицеприя́тие; наста́вником ра́зум и смиренному́дрие; супру́гам любо́вь и согла́сие; ча́дом послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние и все́м на́м — ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдись на немощны́я лю́ди Твоя́: разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя очеса́ на́ша к зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия, и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чной жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница все́х, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

1Акафист святым мученикам Гурию, Самону и Авиву.3Акафист святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским.4Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Споручница грешных».5Преподобный Александр Свирский. Молитвы.7Святитель Димитрий Ростовский. Псалтирь Божией Матери.

См. также: Скорби, Прелюбодеяние, Семейная жизнь. Об испытаниях в нашей жизни

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-skorbi-o-nevernosti-supruga.html

Молитвы о любви мужа к жене и в помощь счастливому супружеству

Всякие разные невзгоды подстерегают семейные пары. Со временем чувство любви остывает, растворяясь в бытовых проблемах.

У одних оно трансформируется в привычку и привязанность, у других наружу поднимаются проблемы худшего характера, не дающие спокойной жизни.

Но Господь наш всевидящ и всемогущ – вовремя исправленная проблема зарастёт без следа, прочно скрепив союз двух сердец своей благодатью.

Такой панацеей обязательно станет молитва на любовь мужа, главное – вовремя призвать на помощь себе ту силу, что создала всё сущее, и для которой нет ничего не возможного.

Эта молитва возродит утраченные чувства, заставив новыми красками украсить ваши серые будни.

И конечно же, несомненно, важно – молитва, в отличие от практики колдовской, не ломает и не принуждает к чему-то мужчину, она заставляет вернуть настоящие чувства в его сердце.

Естественно, что в отличие от заговоров магического толка с привлечением демонических сил, результат не столь быстрый, но он того стоит. Чувства мужчины будут настоящими, без психологического надлома.

И никогда молитва на мужнину любовь не сделает его запойным алкоголиком или сумасшедшим, как делает обычно демон, призванный заговором.

Ведь целью Господа всегда является любовь, а у демонов одна цель – завладеть вашей душой через приобщение к греху.

Читайте также:  Молитва николаю чудотворцу в дорогу на самолете, текст

Святые покровители семейного очага Пётр и Феврония

На Руси особо почитаемы заступники влюблённых и супружеских пар, святые благоверные Пётр и Феврония. История их любви стала замечательным примером того, как истинные чувства могут побеждатьМолитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любил и становиться на уровень чудес. Сила любви одного сможет сокрушить любые невзгоды и вернуть любовь другого в свою обитель. О чём и повествует история Февронии, которая очаровала Петра так, что их души не смогли расстаться и после смерти, дав нам пример для подражания.

Они являются наместниками Бога над земной жизнью людской, ведающие и помогающие в сложностях семейной жизни и опекающие Богом соединённые сердца супругов. Молитвы им способны сотворить невероятное, чтобы любовь мужа всегда крепла и была настоящим сильным чувством.

Если вы ощущаете, что любовь вашего супруга перестала быть столь сильной, как была в начале ваших отношений, уделите время и помолитесь святым Петру и Февронии, но обязательно ваши просьбы должны сопровождаться молитвами во славу Господа. Чтобы Силы Небесные видели в ваших обращениях искреннюю веру во Христа, ваши молитвы не должны вызывать сомнение.

В иконной лавке купите образ с ликами Петра и Февронии. Затем определите место иконе рядом с супружеским ложем, чтобы они силой своей могли озарять ваши отношения. Каждое утро, пока супруг спит, читайте молитву святым покровителям над вашей кроватью. Эта же обязательно читается молитва на сон грядущий к ночи.

Молитва о любви святому благоверному князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам

«О велиции угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстателие и хранителие, и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы! К вам прибегаем и вам с упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных, святыя молитвы ваша ко Господу Богу, и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние, мира умирение, земли плодоносие, воздуха благорастворение, телесем здравие и душам спасение. Исходатайствуйте у Царя Небеснаго Церкви Святей и всей державе Российстей мир, тишину и благоустроение, и всем нам житие благополучное и добрую христианскую кончину. Оградите Отечество ваше и вся грады Российския от всякаго зла; и вся правоверныя люди, к вам приходящия и святым мощем вашим поклоняющиеся, осените благодатным действом богоприятных молитв ваших, и вся прошения их во благо исполните. Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением вам днесь возносимых, но будите о нас приснии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное улучити и Царствие Небесное унаследовати: да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь».

Не забывайте, чтобы ваш глас был услышан, необходимо зажигать свечу во время чтения молитвы – она, как маячок, привлекает милость святых покровителей. Тогда они быстрее откликнутся на ваш призыв и помогут вернуть ваши чувства в то состояние, когда в семье поселяется счастье.

Святые мученики Адриан и Наталья – покровители супружеской верности

Яко жизнь свою до страшной Молитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любилкончины прошли они вместе, так и с Небес нас опекают милостью своей святые мученики Адриан и Наталия. Прославившись своей стойкостью и верой, претерпев мучения во славу Бога Единого, она стали одним из светочей, на кого равняться надо и кто даёт нам заступничество и надёжу в любви двух супругов. Особенно милостивыми святые мученики становятся на стороне обиженного неверностью супруга.

Если в вашу семью ворвалась беда, и кто-то из супругов стал на путь грехопадения, то умолите святых мучеников Адриана и Наталию дать вам свою милость и покровительство, вразумить оступившегося и вернуть его в семейное лоно. Укрепите просьбу к ним своей истовой молитвой в храме, и ваш супруг вернётся, образумившись и поняв свои ошибки.

Молитва святым мученикам Адриану и Наталье о любви в браке

«О священная двоице, святии мученицы Христовы Адриане и Наталие, блаженные супрузи и доблии страдальцы. Услышите нас, молящихся вам со слезами, и низпослите на ны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей, да не погибнем во гресех наших.

Ей, святии мученицы! Приимите глас моления нашего, и избавите ны молитвами вашими от глада, губительства, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от внезапныя смерти и от всех бед, печалей и болезней, да присно вашими молитвами и предстательством укрепляеми, прославим Господа Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.»

Чтобы устранить негативную атмосферу в доме, следующую за размолвкой супругов, поставьте опекать ваше жилище святые лики мучеников Адриана и Натальи – купите икону с ними. Замечено, что благотворно повлияет на успех молитвы, если фотографию неверного супруга положить у иконы святых мучеников, чтобы они своей силой могли воздействовать на думы человека и вразумлять его к возврату в семью.

Пресвятая Богородица – заступница обиженных неверностью жён

В случае, когда беда размолвки достигла больших размеров и семейный очаг едва теплится, то попросите Богородицу вернуть вам любовь мужа и укрепить ваши семейные отношения. Конечно, для этого нужно очень постараться и пройти все испытания, привлекая на свою сторону Силу Небесную и Богородицу в заступницы.

Во-первых, нужно обязательно оМолитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любилчиститься духовно, пройдя семидневный пост, исповедовавшись во всех грехах вольных и невольных. Таинство причастия будет той отправной точкой, что позволит вам начать ритуал, способный вернуть любовь мужа.

Затем следует в иконной лавке купить образ Богородицы, называемый «Неувядаемый цвет». Эта икона почитается, как наиболее сильная, способная развязать семейные проблемы и разногласия. Далее приготовьтесь к сорокадневной молитве, ибо, только пройдя подвиг смирения и преклонения к Силе Небесной, можно вернуть то, что считаете для себя важным, – любовь супруга.

Следующие сорок дней каждое утро и на ночь отправляйте молитвы Богу нашему Иисусу Христу и Приснодеве Марии.

 • Вначале обязательно зажигается лампадка пред образом Богородицы «Неувядаемый цвет».
 • Затем читают троекратно каноническую молитву христианской веры.
 • Молитву к Богородице читают не менее семи раз!
 • Утренняя молитва читается исключительно натощак, допустимо лишь небольшое количество святой воды.
 • Вечером обязательно читают псалмы, призванные вразумить оступившегося супруга, вернуть его любовь и исцелить семью от размолвки.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред иконою «Неувядаемый Цвет»

«О Пресвятая и Пренепорочная Мати Дево, надеждо христиан и прибежище грешным! Защити всех в несчастиих к Тебе прибегающих, услыши стенания наша, приклони ухо Твое к молению нашему, Владычице и Мати Бога нашего, не презри требующия Твоея помощи и не отрини нас грешных, вразуми и научи нас: не отступи от нас, рабов Твоих, за роптание наше.

Буди нам Мати и Покровительнице, вручаем себе милостивому покрову Твоему. Приведи нас грешных к тихой и безмятежней жизни; да оплачем грехи наша. О Мати Марие, наша преблагая и скорая Заступнице, покрый нас Своим ходатайством. Защити от врагов видимых и невидимых, умягчи сердца злых людей, возстающих на нас.

О Мати Господа Творца нашего! Ты корень девства и неувядающий цвет чистоты и целомудрия, пошли помощь нам немощным и обуреваемым плотскими страстьми и блуждающими сердцами. Просвети наша душевныя очи, да видим пути правды Божия.

Благодатию Сына Твоего укрепи нашу слабую волю во исполнение заповедей, да избавимся от всякия беды и напасти и оправданы будем Твоим пречудным заступлением на страшнем суде Сына Твоего. Емуже мы воздаем славу, честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Тропарь, глас 5

«Преблагословенная Богородице Дево, покланяемся Твоему пречистому образу, Тебе поем хвалебную песнь, Тебе приносим нужды, горе и слезы, Ты же о, кроткая Заступнице наша, Тебе так близки земные печали, приими наша воздыхания, помози нам и от бед спаси. Неустанно бо и со умилением да зовем Ти: радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.»

Величание

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, имже болезни наша врачуеши и души к Богу возводиш.»

Важно! Господь видит вашу проблему, ибо всевидящ, но умолить его о помощи можно, лишь доказав всем сердцем свою верность к нему. Не относитесь формально к обряду и исполнению молитв, прочувствуйте душой те слова, что будут слетать из ваших уст.

Молитва Всевышнему на укрепление любви между супругами в семье

Чтобы укрепить любовь или возродить утраченные чувства, прежде всего, впускают в свои сердца Бога. Исключительно отдавшись его мудрым наставлениям, можно вернуть любовь супругов, отвернуть прельщение грехом на стороне. Всякая молитва имеет свою особую силу, но молитвы, направленные к Всевышнему, обладают такой сокрушительной силой, что ни один демон искушения не устоит против неё.

Молитва Господу Богу о любви в семье

«Боже великий и щедрый, сотворивый всяческая словом Твоим, уставивый светила на небесех и землю на ничесомже повесивый, в шестый же день человека от персти земныя образовавый, и вдохнувый в него дыхание жизни, последи же жену помощницу ему давый, и заповедавый: раститеся, и множитеся, и наполните землю. Сам убо, милостивый Владыко, воспомяни ныне заповедь Твою сию о умножении рода человеческаго и призри милосердым оком от святаго жилища Твоего на нас, рабов Твоих (имена), союзом супружества от Тебе соединенных и Твоея помощи просящих: даруй нам друг ко другу любовь и о чадех благодать, да будем плодовиты, и да узрим сыны сынов своих даже до третьяго и четвертого рода, и желаемыя старости да достигнем, по кончине же живота нашего в Царствие Небесное внидем благоволением и благостию Господа нашего Иисуса Христа, с Нимже Тебе слава подобает, честь и поклонение, со Святым Духом во веки веков. Аминь».

Читайте молитву пред святыми образами, обязательно озаряя её светом свечи или лампадки. Вкладывайте в каждое слово свою искреннюю веру. Помните, что главенство Бога должно быть осознанно и безраздельно владеть вашим сердцем. Только сильная вера способна вершить чудеса.

Псалмы на укрепление любви супругов

Псалмы всегда считаются панацеей от любой беды, ибо песни Давида являются частью Книги всех книг. В них заключена огромная сила, способная не только одолеть демона, но и вернуть мир и надежду всякому христианину.

 • Псалом 10 – читают, когда супруМолитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любилги находятся в ссоре, дабы усилить их любовь, смягчить сердца и внести в их супружескую жизнь мир и благодать, освящённую милостью Божией.
 • Псалом 43 – даёт жене наставление мудрости, а нерадивого супруга, уличённого во грехе прелюбодеяния, вразумляет и заставляет устыдиться поступков своих.
 • Псалом 116 – приносит милость свою и благодать в те семьи, где почитают Господа должным образом. По усердию христиан в молитве Господь дарует укрепление семьи и воцарения любви между супругами.
 • Псалом 126 – примиряет супругов в ссорах. Вразумляет обоих к почтению и уважению в семье. Убирает печаль из их взаимоотношений, добавляя радости и любви.
 • Псалом 139 – читают в том случае, когда мужчина стал несдержанным во гневе, дабы усмирить семейного тирана, поднимающего руку над головой жены своей, отказывая ей в должном почтении.

Наука семейных отношений требует серьёзной отдачи. Только научившись управлять собственными эмоциями, мы сможем надеяться на получение добра от своего супруга.

Только будучи доброй и уважительной хозяйкой, женщина сможет рассчитывать на аналогичное поведение своего супруга. Любовь – то чувство, которое можно получить, лишь сполна отдав его своему партнёру.

Господь, как наш Небесный Покровитель, всегда готов нам быть помощью и опорой в этом – стоит только впустить его в дом наш и свои сердца, искренне воздав ему наши молитвы и чаяния.

Читайте также:  Что такое всенощное бдение в церкви?

ЧИТАТЬ ЕЩЁ СТАТЬИ  О чем и как можно просить Ксению Петербургскую

Источник: https://vseobryady.ru/mol/molitvy-o-lyubvi-muzha-k-zhene-i-v-pomoshh-schastlivomu-supruzhestvu.html

Молитвы о любви и мире между супругами

Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию наиболее полную подборку молитв, посвящённую теме любви и мира между супругами.

Прежде чем приступить к молитвам стоит прочесть поучительные слова апостола Павла в послании Ефесянам

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.

Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.

Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.

Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.

(Efesyanam 5: 25-33 )

Все, кто желает мира и любви между супругами обратите свои молитвы:

Молитва Пресвятой Богородице о счастии брака и лада между супругами

Молитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любилБогородица — главная заступница за нас перед Господом. Ей молятся на все случаи жизни. Есть поверье о том, что Царица Небесная особо благоволит  молодожёнам. 

 • Молитвословие Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии
 • Тропарь, глас 4-й:
 • Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.
 • Кондак, глас 4-й

Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем Рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и Питательницу жизни нашея.

Молитва благоверному князю Даниилу Московскому о ладе в семье

Благоверный князь Даниил Московский горячий молитвенник за нас перед Богом. Святому принято молиться в житейских и жилищных проблемах, а так же о ладе в семье.

МОЛИТВА

Церкве Христовы похвало высокая, града Москвы стено необоримая, державы Российския Божественное утверждение, преподобне княже Данииле, к раце мощей твоих притекающе, усердно молим тя: призри на нас, память твою воспевающих, пролей теплое твое ходатайство ко Спасу всех, яко да утвердит миром страну нашу, грады и веси ея и обитель сию добре да сохранит, благочестие и любовь в людях твоих насаждая, злобу же, междоусобие и нравов развращение искореняя; всем же нам вся благая ко временному животу и вечному спасению даруй молитвами твоими, яко да прославляем дивного во святых Своих Христа Бога нашего во веки веков. Аминь.

Молитва святому апостолу Иоанну Богослову о любви в семье

Иоанн Богослов приближенный ученик и племянник Спасителя. Господь поручил Иоанну заботу о своей матери. Святой апостол проповедовал слово Божье и проповедовал любовь, считая её главной заповедью.

МОЛИТВА

О великий и всехвальный апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, наперсниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче!

Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех прегрешений наших, елико согрешихом от юности нашея, во всем житии нашем, делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы. Во исходе же душ наших помози нам, грешным, избавитися воздушных мытарств и вечнаго мучения, да твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва апостолу Симону Зилоту о мире в семье

Симон Зилот (Кананит) один из 12 апостолов Иисуса Христа. Согласно Библии первое чудо Спасителя произошло на свадебном пиру именно в доме Симона, тогда Христос, на глазах празднующих сделал из воды вино. Помимо прочего Симону молятся о счастии в браке и согласии супругов.

 1. Кондак, глас 2:
 2. Известно премудрости учения в душах благочествующих положшаго во хвалении ублажим, яко Богоглаголиваго вси Симона: Престолу бо Славы ныне предстоит и со Безплотными веселится, моляся непрестанно о всех нас.
 3. Молитва:
 4. Святый славный и всехвальный апостоле Христов Симоне, сподобивыйся прияти в дом твой в Кане Галилейстей Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь, Владычицу нашу Богородицу, и очевидцем быти преславнаго чудесе Христова, на браце твоем явленного, претворения воды в вино!
 5. Молим тя с верою и любовию: умоли Христа Господа претворить души наша из грехолюбивых в боголюбивыя; сохрани и соблюди нас молитвами твоими от искушений диавольских и падений греховных и испроси нам свыше помощь во время уныния и беспомощия нашего, да не преткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем заповедей Христовых, дондеже достигнем обителей райских, идеже ты ныне водворяешися и веселишися.

Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, крепце на тя уповающих, но буди нам помощник и покровитель во всем житии нашем и помози нам благочестно и богоугодно житие сие временное скончати, благую и мирную христианскую кончину получити и добраго ответа сподобитися на Страшнем Суде Христове, да избежавше мытарств воздушных и власти лютаго миродержца, унаследуем Царство Небесное и прославим великолепое Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитва архангелу Варахиилу – покровителю благочестивых семей

«Варахаил — архангел Божиих благословений». «…Через него посылается благословение Божие на всякое дело, на всякое доброе житейское занятие».

 • МОЛИТВА
 • О, великий архистратиже Божий архангеле Варахииле!
 • Предстоя Престолу Божию и оттоле принося благословение Божие в домы верных рабов Божиих, испроси у Господа Бога милосердия и благословения на домы наша, да благословит Господь Бог и нас от Сиона и от Горы Святыя Своея и умножит изобилие плодов земных и подаст нам здравие и спасение и во всем благое поспешение, на врагов победу и одоление и сохранит нас на многия лета, да единодушно славим Бога

Молитва о преумножении любви между мужем и женой святым мученикам Христовым Адриану и Наталии

Святой Андриан был заключён в темницу, где его тяжело избивали и впоследствии убили. Его жена, святая Наталия, скончалась на могиле своего мужа. Святым молятся о любви между супругами, ладе и добрых отношениях в семье.

 1. Молитва
 2. О священная двоице, святии муче­ницы Христовы Адриане и Наталие, блаженнии супрузи и доблии стра­дальцы!
 3. Услышите нас молящихся вам со слезами, и низпослите на ны вся благопотребная душам и телесем на­шим, и молите Христа Бога, да поми­лует нас и сотворит с нами по мило­сти Своей, да не погибнем во гресех наших.

Ей, святии мученицы! Приимите глас моления нашего, и избавите ны молитвами вашими от глада, губительства, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от внезапныя смерти и от всех бед, печалей и болезней, да присно вашими молитвами и предстательством укрепляеми, прославим Гос­пода Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молит-вами спаси души наша.

Молитва о прекращении ненависти между супругами к мученикам и исповедникам Гурие, Самоне и Авиве

Святые мученики Гурий, Самон и Авив — святые покровители семьи и брака. Святые заступники приходят на помощь женщинам, которые терпят скорби, побои и неправды от своего супруга.

Молитва

О святии мученицы и исповедницы Христовы Гурие, Самоне и Авиве! Теплии о нас ходатаи и молитвенницы пред Богом, во умилении сердец наших, взирая на пречистый ваш образ, смиренно молим вас: услышите нас, грешных и недостойных рабов своих, сущих в бедах, скорбех и напастех, и призрев наша тяжкая и бесчисленная прегрешения, явите нам свою великую милость, воздвигните нас из глубины греховныя, просветите наш ум, смягчите злое и окаянное сердце, прекратите зависть, вражду и раздоры, в нас живущие.

Осените нас миром, любовию и страхом Божиим, умолите милосерднаго Господа, да покрыет множе­ство грехов наших Своим неизреченным милосердием.

Да соблюдет Церковь Свою святую от неверия, ересей и расколов.

Да подаст стране нашей мир, благоденствие, земли плодородие; супругам любовь и согласие; чадам послуша­ние; обидимым терпение; обидящим страх Божий; скорбя­щим благодушие; радующимся воздержание.

Всех же нас да покрыет Своею всесильною десницею, и да избавит от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, и напрасныя смерти.

Да оградит нас ополчением святых Своих Ангелов, во еже избавитися нам по исходе нашем из жития сего от козней лукаваго и тайных воздушных мытарств его, и не осужденными предстати Престолу Господа Славы, идеже лицы святых Ангел со всеми святыми выну славят прес­вятое и великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 5

Чудеса святых Твоих мученик сте­ну необориму, нам даровавый, Христе Боже, тех молитвами советы языков разори, Церковь святую укрепи, яко един Благ и Человеколюбец.

Молитва о счастии в браке и благополучия в семье св. мученикам Хрисанфе и Дарие

Эти святые, ещё до брака, решили между собой вести праведную жизнь, преданную Богу.

О, святии и преблаженнии страстотерпцы, мученицы Христови Хрисанфе и Дарие!

К вам у престола Божия предстоящим и молитвенникам нашим теплым, скорым помощникам мы, недостойнии, прибегаем. Услышите ныне сие моление наше и умолите возлюбленного вами Господа нашего Иисуса Христа, Его же вы исповедали в тяжких мучениях своих пред безумными мучители и гонители святой веры Христовой, о нас недостойных грешных.

Вы убо ради веры Христовой многи мучения претерпели и умерщвлены быша, Церковь Христову украсисте и венцами безсмертныя славы увенчании, в неизглаголанней радости с лики ангельскими в небесных селениях водворяетеся.

Божественным светом облестаемии.

Явити и нам многомощное заступление: веру Христову в чистоте сохранити, в злостраданиях и искушениях мужество проявити, в житейских потребах довольство, в молитвах постоянство и любовь к Богу и ближним всегда имети.

Наставите нас, святии мученицы, молитвами вашими на путь спасения, укрепите стопы наша твердо и непоколеблемо ходити путем заповедей Господних, вразумляя заблудшия, даруя недугующим исцеление, бедствующим избавление, в супружестве живущим покровительство, всем же нам вся ко спасению полезная. Яко да вашими молитвами наставляемии и предстательством укрепляемии, прославим Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским о любви и мире между супругами

Эти святые — символ любви, чистоты и счастья в браке. Чаще всего, христиане молятся святым за помощью в решении любовных вопросов.

О угодницы Божии, благовернии княже Петре и княгине Февроние, к вам прибегаем и к вам со упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных (имена), святыя молитвы ваши ко Господу Богу и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние.

И ходатайствуйте нам у Царя Небеснаго житие благополучное и добрую христианскую кончину. Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, но будите о нас приснии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное получити и Царствие Небесное унаследовати, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога во веки веков.

Молитва о мире в семье и любви между супругами святой и преблаженной мученице Проскеве Пятнице

Среди прочего святой Проскеве Пятнице молятся: в надежде на чудо рождения, те кто ожидает достойного жениха, кто хочет наладить мир в семье и браке.

Читайте также:  Житие святой преподобной марии египетской

 

О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу, Его же преблаженнейшим зрением присно веселитися; моли Всемилостиваго, иже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение.

О великая угодница Божия! О мужественнейшая дево! О крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощны есмы.

Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствоваши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми Небесными Силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о мире, ладе и совете в семье и между супругами к святому чудотворцу Николаю Мирликийскому

Святому Николаю Мирликийскому молятся практически в любых бедах и с любыми проблемами.

Великий святой не только покровитель моряков и путешественников, но и помощник в поисках суженного и покровитель мира и любви в семье.

Неоднократно замечено, что святой очень любит детей и помогает тем, кто хочет измениться и жить праведно.  

О добрый наш пастырю и Богомудрый наставниче, святителю Христов Николае!

Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных: потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашым и не умрем в лукавых деяниих наших: моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житий и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашым и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам: на твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Молитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любил

Буду рад, если Вы поможете развитию сайта, нажав на кнопочки ниже 🙂 Спасибо!

Источник: http://plett.ru/molitvuy-o-lyubvi-suprugi/

Молитва на щедрость мужа к жене — Моя молитва

Молитва православная к Богородице за мужа, чтобы муж любил

Семья призвана стать благословением для мужчины и женщины. Супруги, по замыслу Господа, должны помогать друг другу, растить детей. Но на практике не все бывает так, как задумано. Иногда мужья «смотрят на сторону», ищут приключений, забывают о своих обещаниях, данных перед Богом и людьми. Тогда женщина находится в сложной ситуации. о

Повлиять уговорами на вторую половину бывает непросто. Нельзя силой вернуть чувства к себе. Но кое-что сделать в силах любой: женщина должна читать молитву, чтобы муж любил. Если уповать на Господа, то это может оказаться очень действенным способом сохранить семью.

Когда нужно начинать молиться о любви мужа к жене

Жизнь не может быть одинаковой — периоды счастья и благополучия сменяются «черной полосой». Проблемы на работе, неприятности у близких, личностный кризис.

Даже самые доверительные отношения могут подвергаться проверке на прочность. Случается так, что на горизонте возникает соперница.

Мужчине бывает сложно устоять перед соблазном, особенно когда в него вводят со знанием дела. В каких случаях помогает обращение к высшим силам?

 • Если поведение супруга резко изменилось. Еще недавно он души не чаял в детях, смотрел на жену с нежностью, но начал вести себя, словно чужой. Святые слова могут помочь снять с глаз главы семьи пелену, отвести чары, если их кто-то пытается навести.
 • Некоторые мужчины подвержены плотским искушениям, особенно молодые. Вроде они и не собираются бросать семейное гнездо, но не могут пропустить ни одной юбки. Чтобы муж безумно любил исключительно свою жену, можно просить заступничества у святых. Они помогают отводить блудные помыслы.
 • Возможно, все идет хорошо, но пыл в отношениях угас. С одной стороны, это нормальное явление. Но с другой, хочется хотя бы иногда романтики, неожиданных сюрпризов. Надо просить Небесного Отца о том, чтобы муж любил и уважал вас, не забывал о том, что рядом с ним — по прежнему прекрасная женщина.

Молитва Богу о любви мужчины к женщине

Обращение к Господу обычно дополняет утреннее и вечерние правило. Ваше прошение не должно быть слишком пространным. Помните, что Господь прекрасно знает обо всем, что происходит в человеческом сердце. Произнесите краткую молитву и спокойно идите по делам, доверьте всю работу небесам:

«Перед тобою, Боже, стою я, раба твоя смиренная (ваше имя), и сердце свое Тебе открываю. Прошу Тебя, награди меня земной любовью и страстной нежностью, ибо сердце мое черствеет без любови этой.

Прошу Тебя, открой мне путь к рабу Божьему (имя избранника), моему любимому. Да озарится наша жизнь истинной любовью и светом, да обретем мы бессмертие и после смерти.

Благослови и направь меня, Боже, уповаю на твое милосердие! Аминь.»

Молитвы к Богородице о любви мужа к жене

Почитание святых ликов является обязательным для каждого православного. Они помогают сосредоточиться на самой сути, заглянуть духовным взором в райские обители. Кому-то житейские проблемы могут показаться мелочью в сравнении с вечностью. Но на самом деле это не так.

Муж должен любить жену больше жизни — таково наставление Бога Иеговы. Поэтому когда женщина произносит в молитве: «Пусть муж любит только меня», — на самом деле она просит о том, чтобы исполнилась воля Божья. Ведь то, как мы в повседневности исполняем каждое повеление Творца, определяет нашу участь в вечности.

Вполне нормально обращаться со своими бедами к иконам — они заставляют душу стремиться к их первообразу, т.е. тем святым, которые изображены на образах. А для любого христианина Божья Матерь — дорогая и близкая небесная заступница. Именно перед ее ликом можно свободно поделиться любыми невзгодами.

Одной из покровительниц семейных союзов является икона «Всеблаженная». Она способна на многое:

 • предотвращает измену;
 • отводит чары, наведенные разлучницей или завистницей;
 • вразумляет супруга, который поддался на искушения нечистой силы.

Чтобы прошение было более эффективным, следует уединиться в спокойном месте, где и прочитать текст:

«О, Пресвятая Дево, Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице, Живоносный Источник Твой, целебные дары на здравие душ и телес наших и на спасение миру точащи, подала еси нам, темже благодарни суще усердно молим Тя, Царице Пресвятая, моли Сына Твоего и Бога нашего дати нам оставление прегрешений и всякой душе скорбящей и озлобленней милость и утешение, и от бед, скорбей и болезней освобождение. Подаждь, Госпоже, храму сему и сим людем покровение (и святей обители сей соблюдение), граду сохранение, стране нашей от напастей избавление и ограждение, да мирное зде поживем житие, и в будущем веце сподобимся видети Тебе Заступницу нашу, во славе Царства Сына Твоего и Бога нашего. Ему же слава и держава со Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь».

Обращаться к Деве Марии нужно не только в моменты сложностей, но и тогда, когда обстановка нормализуется.

Молитва Богородице о любви супруга

Есть еще чудотворная икона, которая призвана оберегать супружеские союзы, заключенные между христианами — «Неувядаемый цвет«. Это одна из чисто «женских» икон, ее происхождение греческое. Чтобы муж любил жену, надо повесить изображение в одной комнате с супружеской кроватью, желательно — у изголовья (но необязательно).

Каждый вечер перед сном просите Царицу Небесную о том, чтобы в семье царил покой.

«О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице!Приими хвалебное пение сие от нас недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся пречистому образу Твоему.

Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть.

Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас молящихся Тебе, удиви над нами великия и богатыя милости Твоя, яви нам небесную помощь Твою и заступление, и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание; нам же всем низпосли дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пречистая! Умилосердися на немощныя люди Твоя, рассеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, недугующия уврачуй, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наши ко зрению спасения. Милостива нам буди зде и на страшнем суде Сына Твоего, преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех притекающих к Тебе с верою. Тебе убо молимся, и Тебе, яко всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и всю жизнь нашу предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Какие псалмы читать, чтобы вернуть любовь мужа

Хорошим дополнением к молитвам Богородице будут библейские Псалмы. Они возносят хвалу Богу, успокаивают душу. Богородица сама часто читала Священное Писание, а христиане должны во всем следовать ее примеру. Тогда и Божье благословение будет во всем сопутствовать.

С древности верующие использовали слова, написанные царем Давидом, чтобы общаться с небесами. Каждый псалом имеет свой глубокий смысл. Читать можно любой на выбор, но существуют некоторые рекомендации, составленные святыми.

 • 10 псалом — поможет примириться с любимым;
 • 43 псалом — способствует установлению правды, отводит клевету;
 • 54 псалом — читается, чтобы муж любил и скучал по жене;
 • 90 псалом — мощная защита от любого недоброжелателя;
 • 126 псалом — поможет построить доверительные отношения между мужем и женой.

Многое может сотворить молитва, сказанная с полным доверием к Богу. Она помогает одержать победу над страстями, подсказывает правильное решение в трудных случаях. Согласно евангельскому учению все дается по вере. Сердце, открытое действию Святого Духа, будет в полной мере вбирать Божьи благословение.

Молитва о любви мужа к жене и семейном благополучии was last modified: Апрель 20th, 2018 by Bogolub

 1. /
 2. Молитвы
 3. /
 4. Молитва о любви мужа…

Источник: https://moymolitva.ru/molitva-na-shhedrost-muzha-k-zhene.html

Ссылка на основную публикацию