Тропарь иоанну богослову

Тропарь, глас 2:

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне,/ ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны,/ прие́млет тя, припа́дающа,/ И́же па́дша на пе́рси прие́мый./ Его́же моли́, Богосло́ве,/ и належа́щий о́блак язы́ков разгна́ти,// прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Ин тропарь на преставление, глас 2:

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне,/ ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны,/ прие́млет тя, припа́дающа,/ И́же па́дша на пе́рси прие́мый./ Его́же моли́, Богосло́ве,/ и належа́щую мглу язы́ков разгна́ти,// прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 2:

Вели́чия твоя́, де́вственниче, кто пове́сть?/ То́чиши бо чудеса́, и излива́еши исцеле́ния,/ и мо́лишися о душа́х на́ших,// я́ко Богосло́в и друг Христо́в.

Молитва первая

О вели́кий апо́столе, евангели́сте громогла́сный, Богосло́ве изя́щнейший, тайнови́дче неизрече́нных открове́ний, де́вственниче и возлю́бленный напе́рсниче Христо́в Иоа́нне! Приими́ нас, гре́шных, прибега́ющих под твое́ си́льное заступле́ние и покрови́тельство.

Испроси́ у Всеще́драго Человеколю́бца Христа́ Бо́га на́шего, И́же пред очесы́ твои́ми кровь Свою́ за ны, непотре́бныя рабы́ Своя́, излия́л есть, да не помяне́т беззако́ний на́ших, но да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й: да да́рует нам здра́вие душе́вное и теле́сное, вся́кое благоде́нствие и изоби́лие, наставля́я нас обраща́ти о́ная во сла́ву Его́, Творца́, Спаси́теля и Бо́га на́шего, по кончи́не же вре́менныя жи́зни на́шея от немилосе́рдных истяза́телей на возду́шных мыта́рствах да изба́вит нас, и та́ко да дости́гнем, тобо́ю води́мии и покрыва́емии, Го́рняго о́наго Иерусали́ма, его́же сла́ву ты во открове́нии зрел еси́, ны́не же несконча́емыя ра́дости наслажда́ешися. О вели́кий Иоа́нне! Сохрани́ вся гра́ды и страны́ христиа́нския и всех, призыва́ющих и́мя твое́, от гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни; изба́ви нас от вся́кия беды́ и напа́сти и моли́твами твои́ми отврати́ от нас пра́ведный гнев Бо́жий, и испроси́ нам Его́ милосе́рдие. О вели́кий и непостижи́мый Бо́же! Се на умоле́ние Тебе́ предлага́ем свята́го Иоа́нна, его́же Ты сподо́бил еси́ неизрече́нных открове́ний, приими́ о нас хода́тайство, да́руй нам исполне́ние проше́ний на́ших во сла́ву Твою́, па́че же соверши́ нас духо́вным соверше́нством к наслажде́нию, жи́зни несконча́емыя в Небе́сных Твои́х оби́телях! О Небе́сный О́тче, созда́вый вся Влады́ко, Всеси́льный Царю́! Косни́ся благода́тию серде́ц на́ших, да, раста́явше, я́ко воск, пролию́тся пред Тобо́ю и бре́нная тварь духо́вна сотвори́тся в честь и сла́ву Твою́, и Сы́на Твоего́, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва вторая

О вели́кий и всехва́льный апо́столе и евангели́сте Иоа́нне Богосло́ве, напе́рсниче Христо́в, те́плый наш засту́пниче и ско́рый в ско́рбех помо́щниче! Умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех прегреше́ний на́ших, ели́ка согреши́хом от ю́ности на́шея во всем житии́ на́шем де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми на́шими чу́вствы; во исхо́де же душ на́ших помози́ нам, гре́шным (имена), изба́витися от возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да твои́м ми́лостивным предста́тельством прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Источник: http://diak.ortox.ru/*_apostolam_i_ravnoapostolnym/view/id/4595

Тропарь иоанну богослову

Тропарь, глас 2:

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне,/ ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны,/ прие́млет тя, припа́дающа,/ И́же па́дша на пе́рси прие́мый./ Его́же моли́, Богосло́ве,/ и належа́щий о́блак язы́ков разгна́ти,// прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Ин тропарь на преставление, глас 2:

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне,/ ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны,/ прие́млет тя, припа́дающа,/ И́же па́дша на пе́рси прие́мый./ Его́же моли́, Богосло́ве,/ и належа́щую мглу язы́ков разгна́ти,// прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 2:

Вели́чия твоя́, де́вственниче, кто пове́сть?/ То́чиши бо чудеса́, и излива́еши исцеле́ния,/ и мо́лишися о душа́х на́ших,// я́ко Богосло́в и друг Христо́в.

Молитва первая

О вели́кий апо́столе, евангели́сте громогла́сный, Богосло́ве изя́щнейший, тайнови́дче неизрече́нных открове́ний, де́вственниче и возлю́бленный напе́рсниче Христо́в Иоа́нне!

Приими́ нас, гре́шных, прибега́ющих под твое́ си́льное заступле́ние и покрови́тельство.

Испроси́ у Всеще́драго Человеколю́бца Христа́ Бо́га на́шего, И́же пред очесы́ твои́ми кровь Свою́ за ны, непотре́бныя рабы́ Своя́, излия́л есть, да не помяне́т беззако́ний на́ших, но да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й: да да́рует нам здра́вие душе́вное и теле́сное, вся́кое благоде́нствие и изоби́лие, наставля́я нас обраща́ти о́ная во сла́ву Его́, Творца́, Спаси́теля и Бо́га на́шего, по кончи́не же вре́менныя жи́зни на́шея от немилосе́рдных истяза́телей на возду́шных мыта́рствах да изба́вит нас, и та́ко да дости́гнем, тобо́ю води́мии и покрыва́емии, Го́рняго о́наго Иерусали́ма, его́же сла́ву ты во открове́нии зрел еси́, ны́не же несконча́емыя ра́дости наслажда́ешися. О вели́кий Иоа́нне! Сохрани́ вся гра́ды и страны́ христиа́нския и всех, призыва́ющих и́мя твое́, от гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни; изба́ви нас от вся́кия беды́ и напа́сти и моли́твами твои́ми отврати́ от нас пра́ведный гнев Бо́жий, и испроси́ нам Его́ милосе́рдие. О вели́кий и непостижи́мый Бо́же! Се на умоле́ние Тебе́ предлага́ем свята́го Иоа́нна, его́же Ты сподо́бил еси́ неизрече́нных открове́ний, приими́ о нас хода́тайство, да́руй нам исполне́ние проше́ний на́ших во сла́ву Твою́, па́че же соверши́ нас духо́вным соверше́нством к наслажде́нию, жи́зни несконча́емыя в Небе́сных Твои́х оби́телях! О Небе́сный О́тче, созда́вый вся Влады́ко, Всеси́льный Царю́! Косни́ся благода́тию серде́ц на́ших, да, раста́явше, я́ко воск, пролию́тся пред Тобо́ю и бре́нная тварь духо́вна сотвори́тся в честь и сла́ву Твою́, и Сы́на Твоего́, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва вторая

О вели́кий и всехва́льный апо́столе и евангели́сте Иоа́нне Богосло́ве, напе́рсниче Христо́в, те́плый наш засту́пниче и ско́рый в ско́рбех помо́щниче! Умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех прегреше́ний на́ших, ели́ка согреши́хом от ю́ности на́шея во всем житии́ на́шем де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми на́шими чу́вствы; во исхо́де же душ на́ших помози́ нам, гре́шным (имена), изба́витися от возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да твои́м ми́лостивным предста́тельством прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

41 Всем святым (тропари, кондаки, молитвы и величание)

 • Тропарь, глас 4:
 • Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не оста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.
 • Ин тропарь, глас 2:
 • Апо́столи му́ченицы и проро́цы, святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, о нас Того́, я́ко бла́га, моли́те, мо́лимся, спасти́ся душа́м на́шим.
 • Ин тропарь, глас 4:
 • И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х, я́ко багряни́цею и ви́ссом, кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, те́ми вопие́м Ти, Христе́ Бо́же: лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́, мир жи́тельству Твоему́ да́руй и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
 • Кондак, глас 8:
 • Апо́стол пропове́дание, и оте́ц догма́ты, Це́ркви еди́ну ве́ру запечатле́ша, я́же и ри́зу нося́щи и́стину, истка́нну от е́же свы́ше богосло́вия, исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.
 • Ин кондак, глас 8:
 • Я́ко нача́тки естества́ Насади́телю тва́ри вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, Богоно́сныя му́ченики; тех моли́твами в ми́ре глубо́це Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́ Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.
 • Молитва первая

Бо́же святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на Небеси́ от А́нгел воспева́емый, на земли́ от челове́к во святы́х Свои́х хва́лимый, да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи, Тебе́ Самому́ де́йствующему вся во всех, мно́зи соверши́шася, святи́и в кое́мждо ро́де и ро́де, разли́чными благоде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́, нам о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дшии, гото́ви, в нем же са́ми искуше́ни бы́ша, и нам напа́ствуемым помога́ти. Сих святы́х всех и (имясвятого) воспомина́я и их богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама́го, в них де́йствовавшаго, восхваля́ю, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя, Свя́те святы́х, даждь ми гре́шному после́довати их уче́нию, житию́, любви́, ве́ре, долготерпе́нию, и их моли́твенною по́мощию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, Небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Молитва вторая

О преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се ны́не, в день о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на нас, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих вам сие́ хвале́бное пе́ние и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода: ве́мы бо, вои́стинну ве́мы, я́ко вся, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся вам: моли́те ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст нам дух ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́ и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

К вам, о святи́и вси и (имясвятого), я́ко путево́дным свети́льникам, дея́ньми свои́ми освети́вшим путь Небе́снаго восхо́да, аз многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мои́ ум и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаря́ем и подкрепля́ем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в Небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы.

Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая

О, святы́й уго́дниче Бо́жий (имярек), по́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь всем лю́бящим Его́; те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 1. Величание
 2. Велича́ем вас, апо́столи, му́ченицы, проро́цы и вси святи́и, и чтим святу́ю па́мять ва́шу, вы бо мо́лите за нас Христа́ Бо́га на́шего.
 3. Назад к списку
 4. Главная —> Православные молитвы —> Молитвы святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

Молитвы святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

Молитва первая

О великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих.

Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, Егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от всякия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни Пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О великий и всехвальный апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, наперсниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче! Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех прегрешений наших, елика согрешихом от юности нашея во всем житии нашем делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы; во исходе же душ наших помози нам, грешным (имена), избавитися от воздушных мытарств и вечнаго мучения, да твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Читайте также:  Молитва о живых родителях

Аминь.

Молитва третья

О великий и непостижимый Боже! Се на умоление Тебе предлагаем святого Иоанна, егоже Ты сподобил еси неизреченных откровений, приими о нас ходатайство, даруй нам исполнение прошений наших во славу Твою, паче же соверши нас духовным совершенством к наслаждению, жизни нескончаемыя в Небесных Твоих обителях! О Небесный Отче, создавый вся Владыко, Всесильный Царю! Коснися благодатию сердец наших, да, растаявше, яко воск, пролиются пред Тобою и бренная тварь духовна сотворится в честь и славу Твою, и Сына Твоего, и Святаго Духа. Аминь.

Тропарь апостола Иоанна Богослова

 • Тропарь, глас 2
 • Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны: приемлет тя припадающа, иже падша на перси приемый Егоже моли, Богослове, и належащую мглу языков разгнати, прося нам мира и велия милости.
 • Кондак, глас 2

Величия твоя, девственниче, кто повесть? Точиши бо чудеса и изливаеши исцеления, и молишися о душах наших, яко Богослов и друг Христов.

 1. Величание
 2. Величаем тя, апостоле Христов и Евангелисте Иоанне Богослове, и чтем болезни и труды твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове.
 3. » предыдущая молитва::следующая молитва «

Великомученику Георгию Победоносцу

 • ⇐ ПредыдущаяСтр 101 из 133Следующая ⇒
 • Тропарь, глас 4-й:
 • Яко пленных свободитель, и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога, спастися душам нашим.
 • Кондак, глас 4-й:
 • Возделан от Бога, показался еси благочестия делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав себе: сеяв бо в слезах, веселием жнеши: страдальчествовав же кровию, Христа приял еси: и молитвами, святе, твоими, всем подаеши прегрешений прощение.
 • Величание:
 • Величаем тя, страстотерпче святый великомучениче и победоносче Георгие, и чтим страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.
 • Молитва:

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою поклоняющийся людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление.

Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва о возвращении мирных времен преподобного Ефрема Сирина

Куда бегу от Тебя, Господи наш? В какой стране скроюсь от лица Твоего? Небо — престол Твой, земля — подножие Твое, в море путь Твой, в преисподней владычество Твое. Если близок уже конец мира, то не без щедрот Твоих будет кончина.

Знаешь Ты, Господи, что неправды наши велики; и мы знаем, что велики щедроты Твои. Если не умилостивят Тебя щедроты Твои, погибли мы за беззакония наши. Не оставь нас, Господи, Господи; потому что вкушали мы Плоть и Кровь Твою.

Когда дела каждого подвергнутся испытанию пред Тобою, Господи всяческих, — в это последнее время не отврати, Господи, лица Твоего от исповедавших святое Имя Твое. Отче, Сыне и Душе Святый, Утешителю, спаси нас и сохрани души наши!

Умоляем благость Твою, Господи, отпусти нам вины наши, презри беззакония наши; отверзи нам дверь щедрот Твоих, Господи, да приидут к нам времена мирные, и по щедротам Твоим милостиво приими молитву нашу, потому что кающимся, Господи, Ты отверзаешь дверь.

Источник: https://nebofilms.ru/tropar-ioannu-bogoslovu/

Святаго, славнаго, всехвальнаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне, ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны, прие́млет тя́, припа́дающа, Иже па́дша на пе́рси изво́ливый. Его́же моли́, Богосло́ве, и належа́щий о́блак язы́ков разгна́ти, прося́ на́м ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кано́н апо́стола, гла́с 8.

Пе́снь 1

 • Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.
 • Яко чи́ст и возлю́блен бы́л еси́ нетле́нному Све́ту, и на пе́рсех Сего́ возле́г, упоко́ився, дерзнове́нною душе́ю, из бе́здны прему́дрости Све́т ра́зума извле́кл еси́, блаже́нне Иоа́нне апо́столе.
 • Преесте́ственне богосло́вя, возгреме́л еси́, возлю́бленне, Христу́: в нача́ле бе́ Сло́во, жи́во и воипоста́сно ко Своему́ Роди́телю, и Бо́г бе́ Сло́во, и пло́ть Сло́во бы́сть, и Бо́г пребы́сть непрело́жен.
 • Богородичен: Под Кро́в Тво́й, Чи́стая, прибега́юще, огреба́емся напа́стей вся́ких находя́щих, Пречи́стая, те́м и ны́не мо́лим: па́дшия из глубины́ прегреше́ний возведи́ Боже́ственными Твои́ми, Чи́стая, мольба́ми.

Пе́снь 3

 1. Ирмос: Утверже́й в нача́ле небеса́ ра́зумом и зе́млю на вода́х основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́, я́ко не́сть свя́т, па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче.
 2. От ры́барей лове́ц челове́ков и богосло́в бы́л еси́, му́дре Иоа́нне, пренебре́г оте́ческую и мирску́ю любо́вь и Влады́це Сло́ву жела́нием Боже́ственным после́дуя.

 3. Очище́н душе́вным о́ком, о Богосло́ве, узре́л еси́ неизрече́нную сла́ву, от Отца́ единоро́днаго Сло́ва и Сы́на Бо́жия, Имже му́дре вся́ Боже́ственным бы́ша Ду́хом.
 4. Богородичен: Под Твое́ спаси́тельное прибе́жище притека́ем, Богоро́дице Де́во, и спаса́емся наве́та вра́жия моли́твами Твои́ми и бу́дущаго, Чи́стая, избавля́емся муче́ния.

Та́же седа́лен апо́стола, гла́с 8.

Прему́дрости на пе́рси возле́г и ра́зума су́щих навы́к, боже́ственно возгреме́л еси́: в нача́ле бе́ Сло́во. До́бре написа́в пе́рвее безнача́льное рождество́, пропове́дал еси́ все́м Сло́ва воплоще́ние.

Те́мже и язы́ком, я́ко мре́жею, улови́в язы́ки, по благода́ти Ду́ха изуча́еши концы́, и просвеща́еши чудесы́, Богосло́ве апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Тя́ гро́мова сы́на Госпо́дь нарече́, тя́ греме́ти Ду́хом сподо́би Своего́ от Отца́ Боже́ственнаго и непостижи́маго рожде́ния неизрече́нное. Те́м твою́, Богосло́ве, всепра́зднственную па́мять пе́сньми досто́йно сла́вим.

Ты́ доброде́тельми возше́л еси́, апо́столе, на высоту́, ты́ узре́л еси́ сла́вою блиста́ющее единоро́дное Сло́во во пло́ти, во Оте́ческих безнача́льно не́дрех седя́щее, гла́са же услы́шати Оте́ческаго сподо́бился еси́, свиде́тельствующа Того́ Сыновство́.

Богородичен: Под Твое́ ны́не прибега́я заступле́ние, непотре́бный ра́б Тво́й, Всенепоро́чная, да не постыжу́ся: Тя́ бо к Бо́гу и́мам Предста́тельницу и сте́ну нера́тну, о Тебе́ и бу́дущия да наслажду́ся тишины́ и Боже́ственныя жи́зни, молю́ся.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

 • Во тме́ ми́ра просия́вший, ви́дев Све́т Пречи́стый, раствори́лся еси́ любо́вию и, свети́льник благоче́стия бы́в, многосе́менных ро́ды язы́к богосло́вия, Иоа́нне, све́том осия́л еси́.
 • Уве́дев, я́ко зако́н Моисе́ом се́нный да́н бы́сть, Боже́ственная же благода́ть Христо́м Бо́гом на́шим бы́сть, богосло́вным язы́ком, сы́не гро́мов возлю́бленне, благовести́л еси́ Его́ Божество́.
 • Богородичен: Ты́ ми́ покро́в и держа́ва, Пречи́стая, и утвержде́ние, и стена́ неруши́ма, и Тя́ призыва́ю: в нощи́ и во дни́ мя́ соблюда́й от вся́каго вре́да велиа́ра находя́щаго, да ве́рою и любо́вию сла́влю Тя́.

Пе́снь 6

Ирмос: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя́ смуща́ет и во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя́ отча́яния, но Твою́ кре́пкую ру́ку мне́ простри́, я́ко Петро́ви, о Упра́вителю! и спаси́.

 1. Угль Боже́ственнаго огня́ прови́де обра́зно Иса́ия, очи́стив устне́, проро́чества сподо́бися; воплоти́вшагося же Бо́га Сло́ва, блаже́нне Иоа́нне, ты́ яви́лся еси́ напе́рсник.
 2. Сло́во Сы́й единоро́дное, Еже в не́дрех Оте́ческих седя́щее, воплоще́нно узре́ся, Иоа́нне блаже́нне, и я́ко таи́ннику возлю́бленну тебе́ сказа́, безпло́тне Бо́га никому́же ви́дети когда́.
 3. Богородичен: Просвети́ мою́ ду́шу, ро́ждшая озаре́ние сла́вы Отчи, Де́во Богоро́дице Всепе́тая, Твою́ бо и́стинную благода́ть иму́ще, бесе́ды языковре́дия возбраня́емся.

Конда́к, гла́с 2:

Вели́чия твоя́, де́вственниче, кто́ пове́сть? То́чиши бо чудеса́, и излива́еши исцеле́ния, и мо́лишися о душа́х на́ших, я́ко Богосло́в и дру́г Христо́в.

Икос:

Высоты́ небе́сныя уве́дети и мо́ря глубины́ испыта́ти де́рзостно е́сть и непостижи́мо. Якоже бо зве́зды изчести́ и морски́й песо́к невозмо́жно отню́д, си́це и Богосло́ва исправле́ния изрещи́ недово́льно е́сть. Толи́цеми того́ венцы́ Христо́с, Его́же возлюби́, венча́, Ему́же и на пе́рси возле́г, и на та́йней ве́чери с Ни́м яде́, я́ко Богосло́в и дру́г Христо́в.

Пе́снь 7

 • Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́, сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице лику́юще, поя́ху: благослове́н еси́ Бо́же, оте́ц на́ших.
 • Усе́рдно изше́л еси́ у́з ве́щи, о всеблаже́нне, я́ко Бо́жий предста́тель, и, богодухнове́ннаго бы́в ве́стник богосло́вия, вопи́ти научи́л еси́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
 • Яко траву́ вмени́л еси́ зла́то и бога́тство, о всеблаже́нне, и се́но, я́ко зла́то, тебе́ де́йством Боже́ственным бы́сть, богосло́вящу Соде́теля и Го́спода: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
 • Ду́х Святы́й, от Отца́ Безнача́льнаго исходя́щь и от Тебе́ неразде́льне прие́млем, Сло́ве Единоро́дне Бо́жий, апо́столом зва́ти возвести́л еси́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
 • Богородичен: Хра́м и пала́та Царя́ Христа́ была́ еси́ и о́др еди́на Соломо́нов, Его́же, я́коже рече́ Писа́ние, окружа́ют си́льнии шестьдеся́т, с Тобо́ю ны́не, Де́во, зову́т и пою́т: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Яко благоле́пна и благознамени́та пресла́вная па́мять твоя́, благове́стниче Иису́сова Божества́, боже́ственная, благоуха́ющи, Це́ркви возсия́. Те́м, ра́дующеся, ве́рнии, пое́м: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Богосло́ва иму́ще ли́ку чинонача́льника, Тя́ от него́, Христе́, богосло́вима, Бо́га возвеща́ем со Отце́м и Ду́хом и, единонача́льственне песносло́вяще, вопие́м: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Богородичен: Воплоще́ннаго родила́ еси́ Бо́га Сло́ва, Всенепоро́чная, Сего́ умоли́ огня́ мя́ изба́вити: се́ бо житие́ мое́ все́ отягчи́ся, все́ порабо́тися лю́тыми греха́ми. Те́м к Тебе́, Де́во, прибега́ю и Тя́ призыва́ю, Обра́дованную.

Пе́снь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

 1. Кресту́ Влады́чню предстоя́й, Де́ве же и Богоро́дице Чи́стей, учени́к возлю́бленный, чи́стый богосло́вия орга́н, я́коже де́вственник вруче́ние прия́т и, храни́тель Непоро́чныя бы́в Богоро́дицы, ны́не досто́йно ублажа́ется.
 2. Досто́йно возлю́бль Пречи́стый честно́е и непоро́чное житие́ твое́, Ангельски пожи́вша на земли́, тя́ в бра́та ме́сто прия́т, блаже́нне Иоа́нне, Свое́й сы́на тя́ возвести́ Ма́тери Богоро́дице, с Не́юже тя́ вси́ ублажа́ем.
 3. Богородичен: Спаси́тельный бу́ди ми́ сто́лп, Чи́стая, де́монов безде́льны сотвори́ полки́, искуше́ний молву́ и бе́д отрева́ющи, и страсте́й нахо́ды дале́че отгоня́ющи, и чи́стое даю́щи свобожде́ние, и Боже́ственная дарова́ния незави́стне мне́ преподаю́щи.

Свети́лен.

Гро́мов сы́н бы́в, к челове́ком богосло́вил еси́, е́же, — в нача́ле бе́ Сло́во, — апо́столе Иоа́нне, возлеги́й бо на пе́рси ве́рно Влады́ки твоего́ и отту́ду поче́рп богосло́вия струи́, тва́рь всю́ напоя́еши.

Молитва первая апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

О, вели́кий апо́столе, евангели́сте громогла́сный, Богосло́ве изя́щнейший, тайнови́дче неизрече́нных открове́ний, де́вственниче и возлю́бленный напе́рсниче Христо́в Иоа́нне! Приими́ нас, гре́шных, прибега́ющих под твое́ си́льное заступле́ние и покрови́тельство.

Испроси́ у Всеще́драго Человеколю́бца Христа́ Бо́га на́шего, И́же пред очесы́ твои́ми кровь Свою́ за ны, непотре́бныя рабы́ Своя́, излия́л есть, да не помяне́т беззако́ний на́ших, но да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й: да да́рует нам здра́вие душе́вное и теле́сное, вся́кое благоде́нствие и изоби́лие, наставля́я нас обраща́ти о́ная во сла́ву Его́, Творца́, Спаси́теля и Бо́га на́шего, по кончи́не же вре́менныя жи́зни на́шея от немилосе́рдных истяза́телей на возду́шных мыта́рствах да изба́вит нас, и та́ко да дости́гнем, тобо́ю води́мии и покрыва́емии, Го́рняго о́наго Иерусали́ма, его́же сла́ву ты во открове́нии зрел еси́, ны́не же несконча́емыя ра́дости наслажда́ешися. О вели́кий Иоа́нне! Сохрани́ вся гра́ды и страны́ христиа́нския и всех, призыва́ющих и́мя твое́, от гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни; изба́ви нас от вся́кия беды́ и напа́сти и моли́твами твои́ми отврати́ от нас пра́ведный гнев Бо́жий, и испроси́ нам Его́ милосе́рдие. О вели́кий и непостижи́мый Бо́же! Се на умоле́ние Тебе́ предлага́ем свята́го Иоа́нна, его́же Ты сподо́бил еси́ неизрече́нных открове́ний, приими́ о нас хода́тайство, да́руй нам исполне́ние проше́ний на́ших во сла́ву Твою́, па́че же соверши́ нас духо́вным соверше́нством к наслажде́нию, жи́зни несконча́емыя в Небе́сных Твои́х оби́телях! О Небе́сный О́тче, созда́вый вся Влады́ко, Всеси́льный Царю́! Косни́ся благода́тию серде́ц на́ших, да, раста́явше, я́ко воск, пролию́тся пред Тобо́ю и бре́нная тварь духо́вна сотвори́тся в честь и сла́ву Твою́, и Сы́на Твоего́, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Читайте также:  Молитва от приворота и колдовства мужа любовницей, любимого, сына

Молитва вторая апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

О, вели́кий и всехва́льный апо́столе и евангели́сте Иоа́нне Богосло́ве, напе́рсниче Христо́в, те́плый наш засту́пниче и ско́рый в ско́рбех помо́щниче! Умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех прегреше́ний на́ших, ели́ка согреши́хом от ю́ности на́шея во всем житии́ на́шем де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми на́шими чу́вствы; во исхо́де же душ на́ших помози́ нам, гре́шным (имена), изба́витися от возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да твои́м ми́лостивным предста́тельством прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: https://xn—-7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/kanon/minea_may/kan_21may_ioann.html

Иоанн Богослов

День Иоанна Богослова отмечается Православной Церковью дважды в году: 9 октября по новому стилю – в день кончины святого апостола, и 21 мая – в день, когда на его могиле на протяжении многих столетий происходили чудеса. Также верующие почитают апостола и евангелиста Иоанна 13 июля, когда празднуется Собор всех двенадцати апостолов.

Праздник Иоанна Богослова 9 октября установлен в память об окончании земного пути человека, остававшегося на тот момент единственным живым свидетелем смерти и Воскресения Христа. Любимый ученик Иисуса прожил около ста лет, когда Богом было открыто ему, что дни его сочтены.

Тогда апостол велел своим ученикам выкопать могилу, попрощаться и оставить его там, засыпав землей. Когда же через некоторое время ученики вернулись, то не обнаружили тела Иоанна. Но весной, 21 мая по новому стилю, древние христиане наблюдали на этот месте удивительное явление: от могилы апостола исходил тонкий целительный прах.

В честь этого чуда также был установлен церковный праздник.

Согласно Евангелию, Иоанн был призван вместе со своим старшим братом Иаковом, когда они, сидя в лодке, чинили сети. Оставив отца, братья последовали за Иисусом.

Оба они, «сыны грома», как назвал их, видимо, за взрывной характер, Господь, — избранные ученики Христа, но Иоанн – самый молодой из апостолов и единственный, кто вместе с Богородицей стоял у Креста.

Именно ему было завещано Спасителем опекать Богоматерь, и он заботился о Ней до Ее Успения, и лишь потом отправился на свою апостольскую проповедь в Малую Азию, в Эфес.

Во время морского путешествия корабль, на котором был Иоанн вместе со своим учеником Прохором, настигла буря.

После кораблекрушения апостол пропал, и лишь через 40 дней на глазах у своего ученика живым был выброшен на берег.

Проповедь Иоанна в Эфесе (на территории современной Турции) сопровождалась чудесами, воскрешениями и исцелениями, и многие язычники, видя происходящее, стали христианами.

Тогда император велел казнить Иоанна, но ни яд, ни кипящее масло не подействовали на святого, и единственное, что оставалось языческому правителю, это сослать апостола и его ученика Прохора на остров Патмос.

По пути туда Иоанну не раз пришлось ради спасения команды и стражников показывать Господни чудеса, и вскоре на корабле не осталось неверующих.

Стража готова была отпустить пленника, но он велел ей исполнить свой долг.

На Патмосе апостол прожил долгие годы, продолжая обращать людей к Богу. Там ему был явлено видение, которое легло в основу последней Книги Священного Писания – Апокалипсиса (Откровения), – рассказывающей о будущем человечества.

Когда же стало известно, что гонения на христиан прекратились, Иоанн вернулся в Эфес, где умер своей смертью в преклонных годах. Он провел последние свои годы в посте и молитве, и, не имея сил произносить длинные проповеди, говорил лишь: «Любите друг друга», утверждая, что соблюдения этой Божьей заповеди может быть достаточно, чтобы войти в вечную жизнь.

Помимо единственной пророческой книги Нового Завета – Апокалипсиса – апостолом Иоанном были написаны Евангелие, которое заметно отличается от трех так называемых синоптических Евангелий (Марка, Матфея, Луки), и три послания, адресованных всем христианам. Во всех творениях Иоанна Богослова основная мысль о любви: «Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 7-8). Поэтому Иоанна Богослова называют Апостолом Любви.

На иконах Иоанн Богослов бывает изображен и как юноша, и как старец, так как он – самый молодой и в то же время проживший самую долгую жизнь апостол.

Апостол Иоанн Богослов. Распятие Спасителя. Фрагмент

Часто на иконах Иоанна Богослова, как и при жизни, сопровождает его верный ученик Прохор.

Источник.

Распространены изображения, где апостол Иоанн держит в руках Книгу Писания, а рядом с ним помещен орел, как бы говорящий о высоте богословской мысли святого. Орел – один из четырех символов евангелистов (традиционно: Матфей – ангел, Марк – лев, Лука – телец, Иоанн — орел), которые были даны самим апостолом Иоанном в Откровении.

Апостол Иоанн также изображается на иконах в сопровождении Ангела-просветителя.

Особое распространение в русской иконописи получил образ «Иоанн Богослов в молчании». На этой иконе апостол изображен с поднесенной к губам рукой, пребывающий в размышлениях.

Иоанн Богослов в молчании; Россия. Тверь; XVII в.

Особо отметить стоит икону святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, явившуюся в 1478 году на полуострове Черемнецкого озера (сейчас – Ленинградская область) местному крестьянину. Узнав о чудесном обретении, Великий Московский князь Иоанн III велел основать Иоанно-Богословский монастырь, где чудотворная икона хранится по сей день.

Иоанн Богослов, с житием. Из Череменецкого Иоанно-Богословского мужского монастыря, Ленинградская область.Источник.

Апостол Иоанн присутствует также на многих иконах, посвященных евангельской истории, так как он был участником и свидетелем главных событий земного пути Христа, например, на иконах Преображения, Тайной Вечери, Распятия…

В мире сотни православных храмов, освященных в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

На греческом острове Патмос, где апостол провел годы своего изгнания и где им было получено Откровение, теперь находится монастырь Иоанна Богослова.

Фото simonjenkins’ photos

Интересно, что в России тоже есть остров с таким же названием и храм Иоанна Богослова на нем. До революции православная церковь на крохотном островке посреди горной реки Катунь просуществовала около 70 лет, а в 20-е годы ХХ века была разрушена. Только на рубеже ХХ-ХХI веков на алтайском Патмосе был выстроен новый деревянный храм, освященный в честь апостола.

В Москве более полутора десятков храмов, освященных или имеющих придел Иоанна Богослова. Так, например, церковь святого апостола Иоанна Богослова есть в Андреевском монастыре. Сейчас находящийся в колокольне храм не действует, но именно в нем, когда монастырь после революции был закрыт, продолжались богослужения вплоть до конца 30-х годов.

Андреевский монастырь

Интересна история еще одного столичного храма Иоанна Богослова, возведенного в самом центре Москвы в XV веке.

Храм неоднократно перестраивался и менял свой облик, более 75 лет в нем располагался Музей Москвы, но название «под вязом», приобретенное им в XVIII веке из-за растущего рядом с алтарем огромного дерева, сохранилось по сей день.

Сегодня храм Иоанна Богослова под Вязом предоставлен православному институту, который также носит имя святого апостола.

Пещера Иоанна Богослова или Пещера Апокалипсиса — это пещера на острове Патмос, в которой, согласно Преданию, апостол находился, когда ему было открыто знание о конце времен. Все, что было явлено Иоанну, он диктовал своему верному ученику Прохору. В пещере сохранились место, где пребывал апостол, и каменный аналой, который служил столом для Прохора.

Над пещерой выстроена церковь, один из приделов которой находится в самом гроте. Над входом в пещеру Иоанна Богослова сделана надпись, которая сообщает входящему, что здесь «дом Бога» и «дверь на Небеса».

Монастырь Иоанна Богослова на острове Патмос, в ведении которого находится это святое для христиан всего мира место, а также сама пещера Апокалипсиса входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Откровение Иоанна Богослова или Апокалипсис – последняя книга Священного Писания, единственная пророческая книга Нового Завета. Апостолу Иоанну, находившемуся на острове Патмос в ссылке, был голос, повелевший зафиксировать все то, что будет ему открыто. Дословно «апокалипсис» переводится как «снятие покрова», «раскрытие».

Часто Апокалипсис воспринимается лишь как описание конца света, но это не только рассказ о тех страшных событиях, которые ждут человечество в конце его истории, в первую очередь это предсказание Второго пришествия Христа и возвращения человека в Рай, об изгнании из которого рассказывается в первой книге Писания.

Апокалипсис не называет точную дату и не описывает катастрофы в деталях, он лишь говорит о том, что «время близко», и конец может наступить в любой момент.

Откровение Иоанна Богослова вызывает не только трепет перед Страшным Судом, но и великую надежду, так как оно пророчит полную победу Бога над дьяволом и пришествие Царствия Небесного, которое ежедневно призывают христиане в молитве «Отче наш» («…да приидет Царствие Твое…»).

Откровение Иоанна Богослова наполнено трудными для понимания символами. Их расшифровкой занимались и продолжают заниматься богословы и философы. Попытки разгадать образы, запечатленные апостолом в этой Великой Книге, отображены в произведениях искусства прошлого и современности.

Чтобы приблизиться к пониманию Апокалипсиса, нужно ознакомиться с другими книгами Библии, стоит обратиться к трудам отцов Церкви, таким, как «Толкование на Апокалипсис» св. Андрея Кесарийскойго (V в.

), на которое опираются все толкователи в дальнейшем, и библеистов ХХ века, например, Брюса Мецгера и архимандрита Ианнуария (Ивлиева).

Чтение Апокалипсиса, в отличие от других книг Священного Писания, не включено в годовой богослужебный цикл. Тем не менее, с давних времен в России существовала традиция соборного чтения Откровения Иоанна Богослова незадолго до Великого поста, в Неделю о Страшном Суде. Соборные чтения Апокалипсиса с 2010 года стали вновь проводиться в некоторых храмах Москвы и Санкт-Петербурга.

22 главы Апокалипсиса прочитываются за 2-3 часа, но обращаться к этой Книге христианину стоит на протяжении всей жизни, напоминая себе о том, что Второе пришествие Иисуса Христа может оказаться гораздо ближе, чем нам кажется, и нужно быть к нему готовыми.

Тропарь апостола Иоанна Богослова

глас 2

Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны, приемлет тя припадающа Иже падша на перси приемый. Егоже моли, Богослове, и належащий облак языков разгнати, прося нам мира и велия милости.

Кондак апостола Иоанна Богослова

глас 2

Величия твоя, девственниче, кто повесть? Точиши бо чудеса, и изливаеши исцеления,/ и молишися о душах наших, яко Богослов и друг Христов.

 • Величание апостолу Иоанну Богослову
 • Величаем тя, апостоле Христов и Евангелисте Иоанне Богослове, и чтем болезни и труды твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове.
 • Молитва первая апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

О, великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих.

Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О, великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от всякия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Читайте также:  Молитва о семье пресвятой богородице, о благополучии в семье

Молитва вторая апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

О, великий и всехвальный апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, наперсниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче! Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех прегрешений наших, елика согрешихом от юности нашея во всем житии нашем делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы; во исходе же душ наших помози нам, грешным, избавитися от воздушных мытарств и вечнаго мучения, да твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святую жизнь, труды и чудеса «сына громова», как назвал его Сам Господь, воспел в акафисте Иоанну Богослову писатель и церковный деятель Иоанн Евгеник. Этот написанный в первой половине XV века акафист считается последним известным памятником византийской гимнографии.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРАВОСЛАВНОЙ ПРЕССЫ

Просмотры (763)

Источник: https://kazanskii-hram.church.ua/2017/10/09/ioann-bogoslov/

Молитвы св. ап. и ев. иоанну богослову

глас 2

Апостоле, Христу Богу возлюбленне,/ ускори избавити люди безответны,/ приемлет тя припадающа/ Иже падша на перси приемый./ Егоже моли, Богослове,/ и належащий облак языков разгнати,// прося нам мира и велия милости.

глас 2

Апостоле, Христу Богу возлюбленне,/ ускори избавити люди безответны:/ приемлет тя припадающа/ Иже падша на перси Приемый,/ Егоже моли, Богослове,/ и належащую мглу языков разгнати,// прося нам мира и велия милости.

глас 2

Величия твоя, девственниче, кто повесть?/ Точиши бо чудеса, и изливаеши исцеления,/ и молишися о душах наших,// яко Богослов и друг Христов.

глас 2

Величия твоя, девственниче, кто повесть?/ Точиши бо чудеса, и изливаеши исцеления,/ и молишися о душах наших,// яко Богослов и друг Христов.

Величаем тя, апостоле Христов и Евангелисте Иоанне Богослове, и чтем болезни и труды твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове.

О великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих.

Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от всякия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

О великий и всехвальный апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, наперсниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче! Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех прегрешений наших, елика согрешихом от юности нашея во всем житии нашем делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы; во исходе же душ наших помози нам, грешным, избавитися от воздушных мытарств и вечнаго мучения, да твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

просмотров (591)

Источник: http://hram-mshinskaja.cerkov.ru/molitvy-apostolu-i-evangelistu-ioannu-bogoslovu/

Канон святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову творение Феофаново, глас 2-й

 • Песнь 1-ая
 • Ирмос 1-й: Во глубине постла иногда, / фараонитское всевоинство преоруженная сила, / воплощшееся же Слово всезлобный грех потребило есть, / препрославленный Господь, славно бо прославися.
 • Припев: Святый Апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о нас.
 • Тропарь: Царство Небесное блаженне, еже проповедал еси восприим, / и Слову собеседник быв Небесному, / верующия честному твоему проповеданию и богословию / твоими молитвами сохрани.
 • Тропарь: Крепок смысл являя, / о всех небрегл еси сущих на земли и уз естества: / и Слову, всемудре, словесне же и умне сопребывая, / от безсловесия безсловесне живущия свободил еси.
 • Тропарь: Небесных разум приим, богословеснейше, / Бога Слова проповедал еси: / в начале бе Слово, и Слово бе к Своему Родителю, и Бог бе Слово, / благовествуя научил еси.
 • Богородичен: Отроковиц божественных лик / божественнейше в женах Тя добрую воспевают, Богородице Владычице, / добротами украшену Божества: / добротворительное бо Слово паче слова родила еси.
 • Песнь 3-ая
 • Ирмос 3-й: Процвела есть пустыня яко крин, Господи, / языческая неплодящая Церковь, пришествием Твоим, / в нейже утвердися мое сердце.
 • Припев: Святый Апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о нас.
 • Тропарь: Троицы явил еси Богословным языком твоим / юже паче ума тайну, Иоанне Богоблаженне: / в нейже утвердися мое сердце.
 • Тропарь: Язык твой бысть / писменника трость Всесвятаго Духа, / Богописанно знаменующий честное твое и Божественное Евангелие.

Тропарь: Мудрости ты бездну почерпл еси всемудре, . возлег богомудренным дерзновением на премудрости Источнице: / и Сего богопроповедник был еси.

Богородичен: Едину Девствующую и Матерь чтим, / яко спасения ходатаицу бывшу нам, Всенепорочная, / и мир избавльшую молитвами Твоими.
Господи помилуй — 3 раза

Седален, глас 8.

Премудрости на перси возлег, и разуму сущих научився, / Божественно возгремел еси: / в начале бе Слово, добре написав первый безначальное Рождество, / и проповедал еси всем Слова воплощение.

/ Темже и языком яко мрежею уловив языки, / благодатию Духа изучаеши концы, / и просвещаеши чудесы, Богослове Апостоле, моли Христа Бога грехов оставление даровати / празднующим любовию святую память твою. Дважды.

Песнь 4-ая

Ирмос 4-й: Пришел еси от Девы, не ходатай, ни Ангел, / но Сам, Господи, воплощься, / и спасл еси всего мя человека. / Тем зову Ти: слава силе Твоей, Господи.

 1. Припев: Святый Апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о нас.
 2. Тропарь: Слово тя Богослова достойно показа, / того Божества тайнонаучив преизящнейше / и еже по человеку строению научив неизреченному.
 3. Тропарь: Ум Божествен и девственно тело стяжав, / храм был еси, живый же и одушевленный славне, / и жилище всепетыя Троицы священнейшее.
 4. Тропарь: Сыновством Пречистыя Девы почествовался еси, девственниче блаженне, / и брат показался еси Избравшему тя, / и ученика Богослова совершившему.
 5. Богородичен: Исцеляя Евы древнее преступление, / в Тя, Всенепорочную и Пречистую, вселися Пребожественный, / всего мя человека вообразити падша.
  Песнь 5-ая
 6. Ирмос 5-й: Ходатай Богу и человеком был еси, Христе Боже: / Тобою бо, Владыко, к Светоначальнику Отцу Твоему, / от нощи неведения, / приведение имамы.
 7. Припев: Святый Апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о нас.
 8. Тропарь: Небесный ум, Богослове, явился еси Благодатию, / весь свет быв, еже к Началосвету приближением, / и чистым твоим зрением, еже к Нему, обожаемь.
 9. Тропарь: Умом чистым, и святыми устнами Богодохновенне, / и пречистыми усты твое Евангелие проповедал еси: / и общее спасение всем верным предложил еси.
 10. Тропарь: Со Христом живый от младенства, орган благодати от Него предложен был еси, / Богословии изобучаемь, / и Троичестей славе паче естества научаемь.
 11. Богородичен: Глаголы Твоя поминающе, Тя ныне блажим: / Тобою, Всенепорочная, блаженство неизреченное, / и жизнь нестареющуюся истинно прияхом.
  Песнь 6-ая
 12. Ирмос 6-й: В бездне греховней валяяся, / неизследную милосердия Твоего призываю бездну: / от тли, Боже, мя возведи.
 13. Припев: Святый Апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о нас.
 14. Тропарь: Иисус, Бог мой и Господь, / твою чистоту приим и всесовершенную святость, / брата тя, Богослове, прият.
 15. Тропарь: Венчав свято житие твое, / сице уповав, Мудрости возлегл еси на перси, славне, / и благодать оттуду извлекл еси.
 16. Тропарь: Великая и божественная сияния Богословия твоего, / всю просветиша, славне, вселенную / и светом Трисолнечным озариша.
 17. Богородичен: Небо прострый волею, / небо земное иное распростре Тя, Богомати Чистая, / и из Тебе возсияв явися.
  Господи помилуй — 3 раза

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Кондак: Величия твоя, девственниче, кто повесть? Точиши бо чудеса, и изливаеши исцеления, / и молишися о душах наших, / яко Богослов и друг Христов.

 • Икос: Высоты небесныя уведети, и моря глубины испытати дерзостно есть и непостижно: / якоже бо звезды исчислити, и приморский песок невозможно отнюд, / сице ниже яже богословова рещи довольно, / толицеми того венцы Христос, егоже возлюби, венча: / Емуже и на перси возлег, и на Тайней Вечери с Ним яде, / яко Богослов и друг Христов.
  Песнь 7-ая
 • Ирмос 7-й: Богопротивное веление беззаконнующаго мучителя, / высок пламень вознесло есть: / Христос же простре Богочестивым отроком росу духовную, / Сый благословен и препрославлен.
 • Припев: Святый Апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о нас.
 • Тропарь: Божественным сияя светолитием, / Духа Святаго ясно богословил еси, / исходяща из Безначальнаго Отца, и почивающа в Сыне неотходно, / яко Единосущна.
 • Тропарь: В тебе, блаженне, положи правды Солнце селение: / небо приснодвижимо тя соделавый, / и Богословным твоим языком проповедуемый Христос, / возлюбленне, препрославленный.
 • Тропарь: Глагол твоих сила, божественное вещание изыде, / всеблаженне досточудне, / и премирное твое Евангелие всю объяше землю / догматов величеством.
 • Богородичен: Пречистое зачатие, нетленное рождество / Ты едина показала еси, Дева пребывши: / Бога бо зачала еси над всеми сущаго, Чистая, Человека бывша, / верных на спасение и избавление.
 • Песнь 8-ая
 • Ирмос 8-й: Пещь иногда огненная в Вавилоне действа разделяше, / Божиим велением халдеи опаляющая, / верныя же орошающая, поющия: / благословите вся дела Господня, Господа.
 • Припев: Святый Апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о нас.
 • Тропарь: Якоже молния светлая проходящи, вселенней, блаженне, явился еси / чистоты светлостию, девства же блистанием / и благочестия догматы, мир просвещая, / возлюбленне, Христу Богу.
 • Тропарь: Тело и душу и ум очистив, / благовестил еси Небесное Христово Евангелие: / и Ангелом единожитель на небесех быв зовеши ныне: / благословите вся дела Господня, Господа.
 • Тропарь: Столп светел, возложение же Божественно небеснаго храма был еси, / и престол чувствия, и мудрости приятелище, / Богословия орган, поя: / благословите вся дела Господня, Господа.
 • Богородичен: Да клятву первую истребиши / и смертное осуждение древле праматере, / из Девы Богоматере, Слове Божий, родился еси, / всем даровав безсмертие негиблемо.
 • Песнь 9-ая

Ирмос 9-й: Безначальна Родителя Сын, / Бог и Господь, воплощься от Девы нам явися, / омраченная просветити, собрати расточенная. / Тем всепетую Богородицу величаем.

 1. Припев: Святый Апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о нас.
 2. Тропарь: Ныне не в гаданиих, но лицем к лицу / сладости поток зрети удостоился еси: / и реку мира, и источник безсмертия: / имже ныне напаяемь, / наслаждаешися обожения.
 3. Тропарь: Наземное просил еси седалище прияти от Христа, / но Он тебе перси Своя дарует: / на няже возлег, Богослове, / твердым и пребывающим седением добрым обогатился еси, / апостолов украшение.
 4. Тропарь: Мудрости погасил еси еллинския безбожное, / в начале бе Слово, мудре, провещав, / и к Богу бе Слово, / и истинно Бог бе Слово, / Имже вся быша, видимая же и невидимая.
 5. Богородичен: Яко утро обрелася еси утреннее в нощи жития, / девства зарями облистающи, / восток Солнца мысленнаго правды нам явльшая, / Богомати Всечистая.

Ексапостиларий (светилен) Апостола. : 
Яко душею девственна тя и телом, блаженне, Слово избра, / Богослове девственниче, / и того Божества чудна показа писца и слугу, / иже и от земли преставился еси, не умер, / но в Бозе жив, и безсмертен пребывая.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Громов сын быв, человеком Богословил еси, / еже в начале бе Слово, апостоле Иоанне: / возлегий бо на перси верно Владыки твоего, / и оттуду почерп богословия струи, / тварь всю напаяеши.

Источник: http://hramvkudrovo.ru/kanon-svyatomu-apostolu-i-evangelistu-ioannu-bogoslovu-tvorenie-feofanovo-glas-2-j/

Ссылка на основную публикацию